بوشهر, ایران
Amir -al- Mo'menin Bandar Bushehr Bushehr IR

نماینده استان بوشهر