hapkido3

یعنی روش و سبک هماهنگی اعضای بدن و استفاده از این هماهنگی با قدرت بدنی هر فرد. بدین معنی که هرفردی با هر قدرت بدنی که دارد با هماهنگی اعضای بدن خود و دانستن فنون و مهارتهای هاپکیدو می تواند ازخود در هرشرایطی و با دست خالی (Free Hand)دفاع کند و از نیرو و قدرت بدنی حریف علیه خودش استفاده کند. به عبارت دیگر از هاپکیدو به معنای دفاع شخصی تعبیر می شود.

Hap‌‌ : means Unify or coordinate : همــاهنـــــگ کـــــردن
Ki : means mental and/or physical energy : انرژی جسمی/ذهنی
Do : means a way of life, or the “path” or “way” of coordinating : راه و روش هماهنگی

هاپکیدو: راه و روش هماهنگ کردن انرژی و قدرت جسمی وذهن انسان برای هرفرد

هاپکیدو هنرمشرق زمین وعصاره تمام ورزشهای رزمی است.هنررزمی هاپکیدو با استفاده ازقوای جسمی وقوای ذهنی وتقویت آن وبا استفاده از مهارتهاو تکنیک های آن و دانستن نقاط ضعف وحساس بدن و فشاربروی نقاط حساس وعصبی بدن، با قفل کردن وشکستن مفاصل به فرد مهارتها و فنون لازم برای دفاع از خود درهرشرایطی وبا هر آمادگی جسمانی وقدرت بدنی را می دهد وبا اقرایش اعتماد به نفس قدرت درونی وروانی افراد را تقویت و قوی می کند.هیچ گونه محدودیت سنی و ضعف جسمان ندارد و درتمام سنین ازکودک گرفته تا فردسالمند می تواند با استفاده ازآموزش فنون هاپکیدو بهره گرفته وازخود درهر شرایطی دفاع کند.
این هنر رزمی علاوه بر ورزش که برای سلامتی افراد مفید می باشد برای همه بویژه برای قشرآسیب پذیر جامعه بخصوص برای بانوان وکودکان وجوانان که همه روزه در معرض خطر میباشند، بسیارلازم، مفید وکاربردی می باشد.