15
01
2016

دفاع شخصی چیست ؟

توسط: ادمین0

هنر رزمی دارای شاخصه های گوناگونی می باشد که یکی از مهمترین آن دفاع شخصی است .دفاع شخصی به هنرجویان اموزش می دهد که چگونه با نیرو و انرژی اندک در مقابل حریف قدرتمند ایستادگی و او را وادار به تسلیم نماید .تکنیکهای دفاع شخصی در هاپکیدو طوری طراحی شده است که هنرجو بتواند با فشار روی نقاط حساس و عصبی و...